Indexing

Total Number of Surah (Chapters) 114
Total Number of Para (Parts) 30
Total Number of Ayat (Verses) 6666
Total Number of Manazil (Stages) 7
Total Number of Ruku 540
Total Number of Ayat of Sujud (Prostration) 14
Para # Para Name Para # Para Name Para # Para Name
1 Alif Laam Meem 11 Yataziroon 21 Aatul Maa Auhi
2 Sayaqool 12 Wamamin Daabba 22 Wamaenyaqnut
3 Tilkarrusul 13 Wama Aubriy 23 Wamali
4 Lantanalu 14 Rubama 24 Faman Azlam
5 Walmohsaanaat 15 Subhanallazy 25 Iilyhiyurad
6 Layuhibullah 16 Qala Aalam 26 Haa Meem
7 Waaizasamiau 17 Iqtarabalinnas 27 Qala Fama Khatbukum
8 Wa Lau Anna 18 Qad Aflah 28 Qad Sami Allah
9 Qalalmala 19 Waqalallazeena 29 Tabarakallazi
10 Walamu 20 Aaman Khalaq 30 Amma
Surah #   Surah Name   Number of Ayat   Place of Revelation   Para Number
1 Surah Fatiha 7 Makkah 1
2 Surah Baqara 286 Madina 1 to 3
3 Surah Aaley Imran 200 Madina 3 to 4
4 Surah Nisa 176 Madina 4 to 6
5 Surah Maida 120 Madina 6 to 7
6 Surah Anaam 166 Makkah 7 to 8
7 Surah Araaf 206 Makkah 8 to 9
8 Surah Anfaal 75 Madina 9 to 10
9 Surah Tauba 129 Madina 10 to 11
10 Surah Yunus 109 Makkah 11
11 Surah Hood 123 Makkah 11 to 12
12 Surah Yusuf 111 Makkah 12 to 13
13 Surah Ra-ad 43 Makkah 13
14 Surah Ibrahim 52 Makkah 13
15 Surah Hijr 99 Makkah 13 to 14
16 Surah Nahl 128 Makkah 14
17 Surah Isra 111 Makkah 15
18 Surah Kahf 110 Makkah 15 to 16
19 Surah Maryam 98 Makkah 16
20 Surah Ta-ha 135 Makkah 16
21 Surah Anbiya 112 Makkah 17
22 Surah Hajj 78 Madina 17
23 Surah Mominoon 118 Makkah 18
24 Surah Noor 64 Madina 18
25 Surah Furqaan 77 Makkah 18 to 19
26 Surah Shuara 227 Makkah 19
27 Surah Naml 93 Makkah 19 to 20
28 Surah Qasas 88 Makkah 20
29 Surah Ankaboot 69 Makkah 20 to 21
30 Surah Room 60 Makkah 21
31 Surah Luqman 34 Makkah 21
32 Surah Sajda 30 Makkah 21
33 Surah Ahzab 73 Madina 21 to 22
34 Surah Saba 54 Makkah 22
35 Surah Fatir 45 Makkah 22
36 Surah Yasin 83 Makkah 22 to 23
37 Surah Saafaat 182 Makkah 23
38 Surah Suaad 88 Makkah 23
39 Surah Zumar 75 Makkah 23 to 24
40 Surah Momin 85 Makkah 24
41 Surah Ha Mim As Sajda 154 Makkah 24 to 25
42 Surah Shura 53 Makkah 25
43 Surah Zukhruf 89 Makkah 25
44 Surah Dakhan 59 Makkah 25
45 Surah Jasiyah 37 Makkah 25
46 Surah Ahqaf 35 Makkah 26
47 Surah Muhammad 38 Madina 26
48 Surah Fatah 29 Madina 26
49 Surah Hujraat 18 Madina 26
50 Surah Qaaf 45 Makkah 26
51 Surah Zariyaat 60 Makkah 26 to 27
52 Surah Toor 49 Makkah 27
53 Surah Najm 62 Makkah 27
54 Surah Qamar 55 Makkah 27
55 Surah Rahman 78 Madina 27
56 Surah Waqia 96 Makkah 27
57 Surah Hadeed 29 Madina 27
58 Surah Majadila 22 Madina 28
59 Surah Hashr 24 Madina 28
60 Surah Mumtahina 13 Madina 28
61 Surah Saaf 14 Madina 28
62 Surah Jumma 11 Madina 28
63 Surah Munafiqoon 11 Madina 28
64 Surah Taghabun 18 Madina 28
65 Surah Talaaq 12 Madina 28
66 Surah Tahreem 12 Madina 28
67 Surah Mulk 30 Makkah 29
68 Surah Qalam 52 Makkah 29
69 Surah Haaqa 52 Makkah 29
70 Surah Maarij 44 Makkah 29
71 Surah Nuh 28 Makkah 29
72 Surah Jin 28 Makkah 29
73 Surah Muzzammil 20 Makkah 29
74 Surah Muddassir 56 Makkah 29
75 Surah Qiyyama 40 Makkah 29
76 Surah Dahr 31 Makkah 29
77 Surah Mursalat 50 Makkah 29
78 Surah Naba 40 Makkah 30
79 Surah Naziaat 46 Makkah 30
80 Surah Aa Ba Sa 42 Makkah 30
81 Surah Takveer 29 Makkah 30
82 Surah Infitar 19 Makkah 30
83 Surah Mutaffifeen 36 Makkah 30
84 Surah Inshiqaq 25 Makkah 30
85 Surah Burooj 22 Makkah 30
86 Surah Tariq 17 Makkah 30
87 Surah Aala 19 Makkah 30
88 Surah Ghashia 26 Makkah 30
89 Surah Fajr 30 Makkah 30
90 Surah Balad 20 Makkah 30
91 Surah Shams 15 Makkah 30
92 Surah Lail 21 Makkah 30
93 Surah Duha 11 Makkah 30
94 Surah Nashrah 8 Makkah 30
95 Surah Teen 8 Makkah 30
96 Surah Aalaq 19 Makkah 30
97 Surah Qadar 5 Makkah 30
98 Surah Bayyina 8 Madina 30
99 Surah Zilzaal 8 Madina 30
100 Surah Aadiyaat 11 Makkah 30
101 Surah Qariya 11 Makkah 30
102 Surah Takasur 8 Makkah 30
103 Surah Asr 3 Makkah 30
104 Surah Humaza 9 Makkah 30
105 Surah Feel 5 Makkah 30
106 Surah Quraish 4 Makkah 30
107 Surah Maoon 7 Makkah 30
108 Surah Kausar 3 Makkah 30
109 Surah Kafiroon 6 Makkah 30
110 Surah Nasr 3 Madina 30
111 Surah Lahab 5 Makkah 30
112 Surah Ikhlas 4 Makkah 30
113 Surah Falaq 5 Madina 30
114 Surah Naas 6 Madina 30